AlgemeenOp het bezoek en gebruik van deze website en overige door ons aangeboden diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Zijn er een of meer voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden, breek dan het bezoek van deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en onder voorbehoudt aanvaard.

1. Definities


Aanbieder (M/V): De natuurlijke of rechtspersoon welke op de website van exploitant een (erotische) dienst aanbiedt, welke dienst wordt afgenomen tussen aanbieder en gebruiker, uitdrukkelijk zonder de kennis en invloed van exploitant.

Account: Een gebruikers account aangemaakt door een gebruiker of aanbieder.

Diensten: de diensten die aanbieder aan gebruikers levert.

Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door exploitant geleverde diensten.

Overeenkomst: De overeenkomst die de gebruiker aangaat met exploitant voor het gebruik van de website en dienstverlening van exploitant behorende bij de website(s).

Website: Websites welke worden beheerd en waarop diensten van exploitant worden aangeboden aan gebruiker of aanbieder.

Double You IT gevestigd te Helmond aan Kluis straat 90 (geen bezoekadres), ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 86241672, verder te beschouwen als exploitant.

Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere, maar niet uitsluitend foto's, films, teksten.

Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen die op de website van exploitant hebben plaatsgevonden.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een website of dienst van exploitant.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan kennis genomen worden via de website van exploitant. Op verzoek van de gebruiker per email worden toegezonden in de Nederlandse taal.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door exploitant en de gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Waar onderdelen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht.


3. Inhoud en gebruik van de website

3.1 Voorafgaand aan het gebruik van de website van exploitant en daarbij behorende diensten dient de gebruiker deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Het gebruik van de website en/of dienst impliceert dat u akkoord bent gegaan met alle bepalingen uit de algmeene voorwaarden.
3.2 Gebruik van de website en diensten aangeboden via de website van exploitant staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden website of dienst zich bevindt in een geografisch gebied waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek met de website onmiddelijk af.
3.3 Exploitant kan indien zij gerede twijfel heeft over de leeftijd van de gebruiker of aanbieder de toegang tot de website te ontnemen. Exploitant behoudt zich het recht voor om gebruiker of aanbieder om persoonsgegevens te verzoeken waaruit zijn/haar leeftijd blijkt. Het gebruik van de ze persoonsgegevens zal geschieden zoals bepaald in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
3.4 De gebruiker of aanbieder kan een account aanmaken door het registratie proces te doorlopen.
3.5 Het is de gebruiker of aanbieder niet toegestaan een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen of anderen gebruik te laten maken van zijn/haar account.
3.6 Het is de gebruiker of aanbieder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming meerdere accounts aan te maken of te beheren.
3.7 Het is de volledige verantwoordelijkheid van gebruiker of aanbieder voor het geheim houden van zijn/haar gebruikers naam en wachtwoord.
3.8 Exploitant is nimmer aansprakelijk voor het gebruik of oneigenlijk gebruik van het account.

4. Inhoud dienst

4.1 Exploitant levert diensten aan haar gebruikers door middel van haar website(s). Deze diensten omvatten onder andere maar niet uitsluitend:
- het aanbieden van online advertentie(s) geplaatst door aanbieder, waarop een gebruiker in contact kan komen.
- het aanbieden van een chatbox waarbij gebruikers onderling en aanbieders met gebruikers kunnen communiceren met elkaar.
4.2 Exploitant is nadrukelijk NIET betrokken bij de (erotische) dienst zoals deze door aanbieder wordt aangeboden op de website(s) van exploitant. Op het moment een gebruiker in contact treedt met een aanbieder ontstaat een nieuwe overeenkomst tussen uitsluitend de gebruiker en de aanbieder. Exploitant faciliteert geen seks tegen betaling (escort, prostitutie ed).
4.3 Exploitant behoudt zich het recht voor om alle content van gebruikers of aanbieders van de website, die naar inzicht van de exploitant , als niet toelaatbaar, haatdragend, discriminerend, niet toepasbaar of smakeloos wordt gekwalificeerd te verwijderen. Het is niet toegestaan om de website van exploitant te gebruiken voor het openbaar maken of verspreiden van aanvallende, gewelddadige, kinderporno grafische, discriminerende of enig andere illegale inhoud.
4.4 Exploitant behoudt zich het recht voor om gebruikers of aanbieders die content aanbiedt zoals genoemd in artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden de toegang tot de dienst of zijn/haar account te ontzeggen. Daarnaast kan exploitant op eigen inzicht of indien daartoe een verzoek wordt ingedient door het bevoegd gezag content en logging beschikbaar stellen aan overheids instanties.
4.5 Indien exploitant constateerd dat een gebruiker of aanbieder spam- of junk berichten op electronische wijze verspreidt op enige plek binnen de website behoudt exploitant het recht voor om de gebruiker of aanbieder, eventueel na een eenmalige waarschuwing, de toegang tot zijn/haar account of website (definitief) te ontzeggen. De gegevens op de website van exploitant mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciele berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan.
4.6 Exploitant spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.
4.7 Gebruikers en of aanbieders kunnen exploitant op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigen of beperkingen van de functionaliteit of andere zaken die invloed hebben op de beschikbaarheid van de website of diensten van exploitant.
4.8 Aanbieders zijn onafhankelijk van exploitant en maken gebruik van de website om reclame te maken voor (erotische) diensten welke zij aan bieden aan gebruikers van de website.
4.9 Exploitant is niet verantwoordelijk voor (erotische) diensten die aangeboden zijn door aanbieders die in strijd zijn met de wet. Bij het vermoeden van een overtreding van de wet zal een gebruiker de exploitant direct op de hoogte stellen.

5. Content

5.1 Content of diensten die in strijd zijn met de wetgeving zijn niet toegestaan.
5.2 Het plaatsen van een advertentie in de rubriek 'Sexdating' is gratis. Het is niet toegestaan om commerciŽle advertenties in deze rubriek te plaatsen. Onder een commerciŽle advertentie wordt verstaan wanneer er enige vorm van een financiŽle vergoeding wordt gevraagd dan wel diensten worden aangeboden. Indien uw advertentie aanzet tot het vragen van enige financiŽle bijdrage, of 'deelname in de onkosten' is deze commercieel. Per overtreding wordt u dan ook 150 euro excl. btw in rekening gebracht. Indien u dit niet expliciet vermeldt in uw advertentie, kan uw advertentie toch nog als commercieel worden opgevat. Dit naar inzicht van exploitant.
5.3 Advertenties in de subrubrieken 'Vrouw zoekt man' en 'Koppel zoekt man' worden door een moderator gecontroleerd en vervolgens online gezet indien de advertentie aan de algemene voorwaarden voldoet. Over de uitkomst van de plaatsing vindt geen correspondentie plaats.
5.4 Het plaatsen van een advertentie in de rubriek 'Escort-Prive Ontvangst' is betalend. Deze advertenties zijn enkel voor Escort, Prive, Massage, Gangbangs, SM, Modellen. Advertenties voor webcam, SMS of dialer sites of waarbij (overmatig) gebruik gemaakt wordt van affiliate- of reseller accounts/reclame anders dan voor de eigen dienstverlening is niet toegestaan. Dit naar inzicht van exploitant. Deze advertenties zullen onverwijld verwijderd worden uit het systeem zonder opgaaf van reden en zonder terugbetaling.
5.5 Adverteerders mogen een website vermelden in de daarvoor bestemmende rubrieken. Deze websites mogen enkel van hun zelf zijn. De website moet in hoofdzaak een informatieve website zijn, en mag geen links bevatten naar reseller- of affiliate accounts, van welke aard deze ook zijn. Sites die misleidend zijn, of naar een member gedeelte linken zijn niet toegelaten. Indien de opgegeven website niet over een danige kwaliteit beschikt, niet als doel heeft om de diensten van de adverteerder te promoten of pop ups/unders bevat zal deze niet toegelaten worden. Dit naar inzicht van de exploitant. Bij overtreding van deze regels wordt de advertentie volledig verwijderd, of de url waarnaar verwezen wordt zal niet worden getoond, zonder opgaaf van reden, en er zal geen retributie plaatsvinden.
5.6 Enkel telefoonnummers die geverifieerd zijn worden getoond in het daarvoor bestemde veld.
5.7 Op de chatbox toegankelijk via de url http://chat.afspraakjes.com zijn commerciele uitingen anders dan voor prive-escort, massage, gangbangs niet toegestaan. Dit naar inzicht van exploitant. Commerciele uitingen op de chatbox zijn enkel toegestaan voor commerciele adverteerders die minimaal 1 commerciŽle advertentie per 5 dagen geplaatst en betaald hebben.

6. Privacy en persoonsgegevens

6.1 Exploitant hecht grote waarde aan de privacy van gebruikers en bezoekers van de website. Gegevens van gebruikers of bezoekers worden nooit verstrekt aan derden, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze website.
6.2 Tijdens het bezoek aan de website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de website en voor het optimaliseren en/of verbeteren van de website of diensten van exploitant. De informatie kan verder gebruikt worden voor het opsporen van fouten op de website of overtredingen van deze algmene voorwaarden of wettelijke bepalingen.
6.3 Bij de registratie van een account dient de gebruiker/aanbieder zijn gegevens te verstrekken. Tot deze gegevens behoren in ieder geval het email adres en in voorkomende gevallen de plaats en telefoonnummer.
6.4 De gebruiker of aanbieder zal er voor zorgen dat de gegevens in zijn/haar account volledig en juist zijn en eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk aanpassen.
6.5 De gebruiker of aanbieder zal geen (persoonlijke) contact gegevens vermelden in zijn account of binnen de vrije invulvelden op de website of diensten. Anders dan de daartoe aangewezen velden binnen het account of de dienst.
6.6 De gegevens van de gebruiker/aanbieder zullen 90 dagen na de laatste gebruik van de website door de gebruiker door exploitant verwijderd worden.
6.7 De gebruiker of aanbieder kan toestemming geven om zijn persoonsgegevens te verwijderen. Exploitant zal gehoor geven aan deze oproep tenzij er wettelijke bepalingen of vonnissen zijn die dit niet toestaan.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Alle informatie op de website van exploitant is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de websitezo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Exploitant sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.
7.2 Exploitant is uitdrukkelijk geen partij bij enig direct of indirect contact tussen de gebruiker en aanbieder. Het afnemen van een dienst door een gebruiker bij een aanbieder geschied geheel op eigen rekening en risico van de gebruiker.
7.3 Exploitant is uitdrukkelijk niet aanprakelijk voor (in)directe schade, gevolgschade, vervangende schade en/of letselschade van de gebruiker als gevolg van het contact tussen de gebruiker en de aanbieder en/of de dienst tussen de gebruiker en de aanbieder.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exploitant of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van exploitant de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
8.2 Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Exploitant heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door exploitant houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.
8.3 De gebruiker of aanbieder garandeert dat hij/zij op zijn account of diensten op de website van exploitant geen content plaatst die in strijd is met enige intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.
8.4 De gebruiker welke content die in strijd is met enig intelectueel eigendomsrecht van een derde gebruikt in zijn/haar account of diensten op de website van exploitant is een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van Ä 250 EURO per constatering verschuldigd aan exploitant. Deze contractuele boete vrijwaard op geen enkele wijze de claims, aansprakelijkheid of schadevergoeding welke door rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht verhaald kunnen worden. In geval van inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht zullen de gegevens van de gebruiker overhandigd worden.
8.5 Mocht exploitant op de hoogte worden gesteld van (vermeend) inbreukmakend materiaal dan heeft exploitant het recht, maar niet de plicht, om deze inhoud onmiddelijk te verwijderen.

9. Duur van de overeenkomst

9.1 De overeenkomst tussen de gebruiker/aanbieder en exploitant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
9.2 de gebruiker/aanbieder kan de overeenkomst direct beindigen door zijn account permanent te verwijderen. Een verzoek hiervoor kan per email gestuurd worden naar info@afspraakjes.com
9.3 Exploitant heeft het recht de overeenkomst direct te ontbinden indien gebruiker/aanbieder de algemene voorwaarden schendt of naar mening en inzicht van de exploitant de website of dienst onjuist gebruikt of misbruikt.

10. Herroepingsrecht

10.1 De consument heeft niet het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop. De plaatsing van een advertentie of dienst gebeurt immers vrij onmiddellijk. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

11. Slotbepalingen

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar het Nederlands recht, partijen hebben het Nederlands recht van toepassing verklaard op deze algemene voorwaarden.
11.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing is verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te 's Hertogenbosch.
112.3 Zijn er ťťn of meer punten in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar dan blijven de overige onderdelen van kracht.